INFO O ZÁSAHU 2010

 

 

01.01.

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupené starostou p.Ing Pazour Antonín,byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje v obci Holýšov. Po příjezdu na místo události,provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest na střechu budovy Kulturního domu v Holýšově, provedla jednotka vyzdvižení a následné odpálení novoročního ohňostroje ze střechy budovy KD za pomoci vysokozdvižné plošiny na podvozku A-31.Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci džberové stříkačky  a následně se  jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

26.01.

Na základě telefonického oznámení zástupcem města Holýšov p.Hulín Milan ,vyjela jednotka k odchytu zatoulaného psa v katastru obce Holýšov v prostoru Pod Makovým vrchem č.p.457 .Po příjezdu na místo provedla jednotka odchyt psa,kterého odevzdala na záchytné místo v“ průmyslové zóně II“ správci objektu p.Špilerovi Radkovi do kotce.

 

 

21.02.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK jednotka vyjela k dopravní nehodě – úklidu vozovky na silnici I/26 mezi Holýšovem a Stodem.

Jednotka vyjela s CAS 24 T 815 v počtu 1+5 . Po příjezdu k místu události a provedeném průzkumu jednotka provedla protipožární opatření, osvětlení a zajištění místa nehody, úklid komunikace pomocí sorbentu a spolupracovala s PČR. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu a divokého prasete, které uhynulo. Uhynulé prase bylo předáno zástupci Mysliveckého sdružení Holýšov.

 

 

 

02.03.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela na úklid po dopravní nehodě v Holýšově, ul. Jiráskova k železničnímu přejezdu s technikou CAS 24 T-815. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov, že se zde nenachází zraněná osoba. Dále bylo zjištěno, že řidič OA Škoda Fabia z místa nehody utekl, a že z již zmíněného vozu unikají provozní kapaliny. Jednotka provedla odtažení OA z pod NA pomocí el. navijáku, aby mohla dále odpojit AKB. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov bylo velení předáno jejímu veliteli. Po dohodě s VZ jednotka odjela zpět na základnu.

 

 

 

 

05.03.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 a DA 10 v počtu 1+8 k požáru RD v Hradci u Stoda. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že na místě zasahuje RZZS Stod a má v péči starší paní , kterou před naším příjezdem vynesli z hořícího domu hradečští občané ( paní odvezena do nemocnice RZZS) , PČR Stod , majitel RD na místě a v domě se další osoby nenacházejí. Jednotka provedla vypnutí přívodu elektrického proudu v domovním rozvaděči, nasadila dopravní vedení 1B, rozdělovač a dva proudy C. Jeden proud po schodišti do RD v DP a za použití PV Hurican a druhý proud venkem budovy na hořící střechu kde se prováděly hasební práce. Místo události jednotka osvětlila osvětlovací soupravou.  Po příjezdu JPO HZS Staňkov velení si převzal VJ. Po lokalizaci byly proudy C přeskupeny, jeden proud C na AZ HZS Staňkov a druhý na nastavovací žebřík. Proud C do budovy byl nahrazen vysokotlakým  proudem. Dále jednotka prováděla dálkovou dopravu vody ze zahradního bazénu majitele RD za pomocí PČ Plovčer (HZS Staňkov) do CAS, evakuovala vybavení a vodní želvy z RD ze zasažených místností, rozebírala stropní a střešní konstrukci.

6.3.2010 v 5,13 hod jednotka odeslána VZ na základnu, návrat bez závad.

 

 

 

 

09.03.

 

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS HZS PK Plzeň vyjela jednotka k požáru nízké budovy (ubytovna) v obci Holýšov ulice Politických vězňů č.p.420 .Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,bylo zjištěno,že hoří bytová jednotka(byt 1+1) v přízemí ubytovny,v bytě se nenachází žádné osoby , objekt je z větší části zakouřen zplodinami hoření a v bytě se nachází tlaková lahv na PB. Jednotka provedla okamžité zajištění místa události, dále natažení jednoho vysokotlakého proudu ze zadní části budovy a jednoho proudu „C“ z přední části budovy k hašení požáru. Z důvodu silného zakouření objektu,který znemožňoval viditelnost,průzkum a hašení jednotka instalovala přetlakový ventilátor Hurican k odvětrání budovy a otevření oken. V průběhu hasebních prací byla vynesena jedna propanbutanová láhev z prostoru bytu.Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel jednotky.

Jednotka se dále řídila jeho pokyny a následně prováděla dohašovací práce jak vně bytu tak zvenku na stříšce za pomoci nastavovacího žebříku. Dále pomáhala s rozebíráním stropu, vynešením shořelých věcí mimo byt a následné dohašení.

Po likvidaci požáru a následném průzkumu za pomoci termokamery byl dán pokyn k ukončení zásahu.

Na místo zásahu se dostavil zástupce města Holýšov – místostarosta pí.Bc.Valachovičová Hana a ředitel MTBS Holýšov p.Cendelín.

Dále na místě zásahu přítomni :  PČR OO Holýšov,ZZS,JSDH Staňkov,JSDH Stod , HZS – PS Staňkov , řídící důstojník HZS PK a VPP HZS PK .

 

 

 

11.04.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě – OA s cyklistou. Po příjezdu na místo DN jednotka provedla průzkum, poskytla předlékařskou pomoc zraněnému cyklistovi a zajistila místo DN, Policie ČR byla již na místě. Po dojezdu JPO HZS ČR stanice Staňkov naše jednotka byla odeslána na základnu.

 

 

 

 

23.04.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Plzeň, vyjela jednotka s CAS24 T815 na otevření bytu PMV 545 Holýšov. Osoba volá o pomoc. Po cestě na místo události jednotka dostala upřesňující informaci, že by se mělo jednat o 4 n. p. – pí. Sl……. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že pí. Sl…… se nachází před panelovým domem a je nezraněna a nevolala o pomoc. Poté jednotka prováděla průzkum všech bytů s PČR OO Holýšov a ptala se nájemníků, zda nevolali o pomoc, nebo neslyšeli volání o pomoc. Po příjezdu jednotky HZS PK stanice Staňkov si velení na místě přebírá její velitel. Bylo zjištěno, že pí. Be…. Da…. nar. 23.11 1956 volala o pomoc sousedku bydlící o 3 n. p. pí. Sl…….. Paní Be….. Da…. byla nezraněna.

 

 

 

25.04.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s CAS 24 a CAS 32 k požáru zahradního domku, město Holýšov, ul. Husova. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří nepoužívaná králíkárna o rozměrech cca. 2x2m. Jednotka vytvořila dopravní vedení za pomoci 3ks hadic ,,B“, rozdělovače a útočné vedení s jedním proudem ,,C“. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov bylo velení předáno veliteli HZS. Dále jsme se řídily pokyny VZ. Po likvidaci a předání místa zásahu majiteli se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

28.04.

Na žádost KOIS PK jednotka vyjela na požár lesa v obci Holýšov po panelové cestě směr bývalá kasárna. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že síly a prostředky vyslané na místo zásahu stačit nebudou. Proto prostřednictvím VJ Holýšov byla povolána přes KOIS PK další jednotka. Průzkumem dále bylo zjištěno, že se jedná o velice špatně přístupný terén a že hoří plocha lesní hrabanky a lesního porostu (číslo porostu – 30B12) o rozměrech cca. 30x60metrů. Po příjezdu HZS PK PS Staňkov si na místě zásahu převzal velení její velitel. VZ bylo rozhodnuto, že se utvoří dopravní vedení, rozdělovač a dva útočné proudy ,,C“. Po příjezdu JSDHO Staňkov se provedlo vytvoření dopravního vedení ( 7x ,,B“ hadice) a dva útočné proudy ,,C“ , z nichž jeden útočný proud JSDHO Holýšov, druhý útočný proud JSDHO Staňkov. Jako záloha na místě události na žádost KOIS PK, zde jednotka JSDHO Holýšov měla v případě potřeby vozidlo RZA Opel v počtu 1+2. Dále jednotka Holýšov vytvořila a obsluhovala čerpací stanoviště z místního rybníka MOČRS Holýšov pomocí plovoucího čerpadla Frogy, kterým byla doplňována CAS32 T148. Na místo zásahu se dostavil zástupce Vojenských lesů a statků – lesní správa – Háje .Po likvidaci a předání místa zásahu byl vydán pokyn VZ k zrušení hadicového vedení a návratu jednotek zpět na základny.

 

 

 

15.6.

Po cestě na taktické cvičení na stanici Staňkov, byla jednotka povolána KOPIS přes RDST na otevření bytu v Holýšově PMV 498 do bytu paní L….., která už pátý den neotvírá. Jednotka proto tedy vyrazila s vozy CAS24 T815 a RZA Opel na místo události. Po příjezdu na místo, zde již čekal oznamovatel p. D….. Na místo se dostavila ZZS Stod a PČR OO Holýšov. Dále bylo zjištěno místními obyvateli, že byt je již více než půl roku prázdný a byt už má ve vlastnictví jiná osoba. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebírá její velitel. Přes PČR OO Holýšov se na místo dostavila majitelka bytu p. K.M. . Po domluvě s VZ, jednotka odjela zpět na taktické cvičení na Stanici Staňkov.

 

 

 

23.6.

Dne 23.6.2010 na oznámení KOPISu HZS PK Plzeň vyjela jednotka SDH Holýšov k dopravní nehodě dvou osobních automobilů za městem Holýšov – křižovatka u hřbitova. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno: DN dvou os. automobilů PEUGEOT, tři lehce zraněné osoby (dvě děti a jedna osoba nad 60 let - žena). Jednotka provedla předlékařskou pomoc u zraněných osob a předání ZZS k dalšímu ošetření. Následně odpojila AKB u obou vozidel a provedla posyp uniklých provozních náplní z vozidel sorbetem ABSODAN 5 kg. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov si místo DN převzal velitel jednotky.

 

 

 

3.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS ČR PK jednotka vyjela k požáru nízké budovy – benzínová stanice s technikou CAS 24 T-815 4X4. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár kompresoru na huštění pneumatik. Byla odpojena el. energie a na vyžádání VJ byl obsluhou  vydán klíč k odemknutí ochranné skříně kompresoru. Bylo zahájeno hašení za pomoci RHP CO2  5Kg. Kompresor byl po uhašení odpojen od přívodních kabelů a vyndán mimo skříň. Po příjezdu HZS ČR PK PS Staňkov bylo velení předáno veliteli HZS. Dále jsme se řídili pokyny VZ.

 

 

 

5.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS ČR PK vyjela jednotka Holýšov na požár tují v Ruské ulici v Holýšově s technikou CAS 24 T-815 4X4 . Během cesty na místo zásahu byly upřesněny informace o místě zásahu – Jedná se o požár zahradního domku v ulici ,,K Višňovce“. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov a provádí hašení za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Dále bylo zjištěno, že vstupní branka je uzamčena visacím zámkem. Proto tedy velitel jednotky vydal pokyn k ustřižení tohoto zámku, aby byla vytvořena přístupová cesta. Dále průzkum ukázal, že se jedná o požár uskladněného dřeva v zahradním přístřešku, který byl již z malé části také zasažen plameny. Jednotka provedla likvidaci pomocí vysokotlakého proudu z CAS 24 T-815 4X4. Po příjezdu HZS ČR PK PS Staňkov bylo velení předáno veliteli HZS. Jednotka provedla částečné rozebrání přístřešku a dále provedla osvětlení místa zásahu pomocí výsuvného stativu z CAS 24. Dále jsme se řídili pokyny VZ.

 

 

 

10.7.

Dne 10.7.2010 v 12:11h byla ohlášena neakceschopnost jednotky na KOIS HZS ČR PK zástupcem velitele – p. Engel Jiří z důvodu soutěže v požárním sportu ve Všekarech. Velitel jednotky p. Zelený Karel byl kontaktován v 16:50h operačním důstojníkem KOIS HZS ČR PK o rozsáhlém požáru kombajnu a pole mezi Horní Kamenicí a Staňkovem. Proto se VJ Holýšov spojil s jednotkou na soutěži a vydal pokyn k výjezdu s CAS 24 a CAS 32. Pomocí DA 10, které se na soutěži nacházelo, se jednotka dopravila pro cisterny do hasičské zbrojnice v Holýšově. DA se vrátil zpět do Všekar pro zbytek jednotky, který s DA také vyjel na místo události.

Po příjezdu jednotky na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě zasahuje již JPO HZS ČR PK PS Staňkov a JSDH Staňkov. Dále bylo zjištěno, že se jedná o požár kombajnu a pole s obilím. Jednotka začala s hašením proti směru požáru pole z dvou lafetových proudnic. Dále byly prováděny dohašovací práce pomocí vysokotlaku z CAS 24 a džberové stříkačky. Během zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.

 

 

 

27.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Plzeň, jednotka vyjela s CAS24 T-815 na požár osobního automobilu směr Plzeň na silnici I/26. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár podvozku osobního automobilu zn. Škoda Felicia Combi  na vrchu Trný. Uživatel osobního automobilu je na místě. Požár se snažil likvidovat sprejem Pirocoom. Jednotka provedla uhašení pomocí vysokotlaké vody z CAS24 T-815 a odpojení Akumulátoru. Na místo události se dostavila PČR OO Holýšov. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebírá její velitel. Dále jsme se řídili pokyny VZ.

 

 

 

20.09.

Na základě žádosti Města  Holýšov (sekretářka starosty) jednotka vyjela k odchytu psa  do ulice Táborová před ZŠ. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o černého psa, střední velikosti,přivázaného k lavičce a že pes není agresivní. Dále bylo zjištěno, že pes má obojek, nemá známku ani tetování. Jednotka psa převzala a odvezla do přechodného útulku města v průmyslové zóně II. Zde psovi byla podána voda a byl informován p. Špiler. Pes nebyl poraněn ani nejevil známky nemoci.

 

 

 

20.09.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka v obci Holýšov v prostoru tankodromu k pátrání po pohřešované osobě.

Před zahájením zásahu proběhlo v prostorech PČR OO Holýšov soustředění Sap,rozdělení do skupin a prostorů k vyhledání pohřešované osoby.

Po příjezdu na výchozí místo soustředění Sap,byla hledaná osoba v krátké době nalezena v příkopu u silnice – byla podchlazena,reagovala slabě na podněty,nekomunikovala.Okamžitě poskytnuta první pomoc a povolána ZZS,která si po příjezdu pacienta převzala do ošetření.

Návrat na základnu beze škod a zranění.

 

 

 

16.10.

Na základě písemné žádosti od ČRS MO Holýšov, byla jednotka požádána o asistenci a doplňování vody při výlovu rybníka Trný v obci Holýšov ve dnech 15.10 2010 od 18:00hodin a 16.10 2010 od 8:00 hodin. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedla jednotka natažení jednoho proudu ,,C“ a dodání vody rybářům do kádí z CAS 32 T – 148. Po ukončení výlovu rybníka byla provedena očista kádí a dalšího vybavení rybářů. Jednotka prováděla též kyvadlovou dopravu vody z požární nádrže v Dolní Kamenici. Celkem bylo spotřebováno 12.000 litrů vody.

 

 

22.10.

Při vyhlášení poplachu KOIS PK, zástupce velitele jednotky (p.Engel Jiří) kontaktoval základnovou RDST  (PDO 880) KOIS PK o jakou událost se jedná. Po delším urgování KOIS neodpovídal. Proto byl KOIS PK kontaktován mobilním telefonem zást. Velitele jednotky . Poté bylo sděleno, že se jedná o požár cisterny s leteckým benzínem v areálu letiště Líně. Jednotka vyjela s vozem CAS24 T – 815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na místě již jednotky zasahují. Velitel jednotky ohlásil veliteli zásahu, že jednotka Holýšov je na místě. VZ rozhodl, že jednotka se má přepravit k místu čerpacího stanoviště a ohlásit se veliteli úseku. Od VZ se dále VJ dozvěděl, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek PO. VÚ vydal pokyn k vytvoření dvojitého dopravního vedení ,,B“hadicemi. Dále jednotka přes dopravní vedení umístila přejezdové můstky. Jednotka zůstala na místě události jako záloha. Po vydání rozkazu VÚ jednotka provedla sbalení dopravního vedení a přesunula se k čerpacímu stanovišti.

Po ukončení cvičení se cisterny přemístili na čerpací stanoviště. Zde jednotka provedla ukázku a kontrolu sání čerpadla CAS 24 T – 815 s přimíšením pěnidla z vnějšího zdroje (barelu). Po vydání pokynu vedoucího cvičení, jednotka sklidila své nářadí a vrátila se zpět na základnu.

 

 

 

12.11.

Na základě vyhlášení poplachu z KOIS Plzeň, jednotka vyjela na výbuch propan-butanové lahve v rodinném domě v obci Nemněnice s technikou CAS24 T815, CAS32 T148 a DA10 L1Z. Po příjezdu na místo události zjištěno že na místě je již HZS ČR PS Staňkov, PČR OO Holýšov, LZS Líně a zraněná osoba již mimo objekt v péči doktora LZS Líně. Jednotka se řídila pokyny VZ HZS Staňkov. Jednotka dále provedla vynesení 2ks propan-butanové lahve a provedla průzkum všech místností rodinného domu a průzkumem bylo zjištěno, že statika rodinného domu je velice narušená, proto VJ tuto skutečnost oznámil VZ HZS Staňkov, který zakázal veškerý vstup do poškozeného objektu. Dále jednotka provedla odpojení hlavního přívodu el. energie do objektu vyndáním nožových pojistek. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila na základnu.

 

 

 

26.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo 4x4 na dopravní nehodu na vrch Terný – silnice I/26. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o DN jednoho OA po střetu s divokým prasetem. Dále bylo zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS PK a že má již ve své péči dvě zraněné osoby z havarovaného vozidla. Jednotka provedla protipožární opatření a odpojení AKB. Po příjezdu HZS PK PS Staňkov VJ Holýšov předal velení na místě zásahu VD stanice Staňkov. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila na základnu.

 

 

 

29.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK vyjela jednotka k likvidaci spadlých stromů na silnici I/26 na vrchu Trný. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že na vrchu Trný je několik popadaných stromů a od projíždějících řidičů oznámeno jednotce, že několik jich hrozí pádem do vozovky. Jednotka provedla rozřezání popadaných stromů pomocí motorové pily a poražení dvou stromů, které byli navrácené váhou sněhu nad vozovku.

 

 

 

02.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela na vyproštění uvízlého kamionu na železničním přejezdu č. P615 v Holýšově s technikou CAS 24 a Mercedes Benz Vito. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již HZS ČR PK ÚO DO PS Staňkov a že na přejezdu je uvíznutý kamion fa. ICOM. Po dohodě s VZ jednotka Holýšov provedla zabezpečení místa zásahu a odklánění dopravních prostředků od místa zásahu. Dále jednotka prováděla vyproštění kamionu pomocí elektrického navijáku 5.2t z CAS 24. Po vyproštění jednotka počkala na přejezd ostatních kamionů (3x). Při přejíždění uvíznul další kamion, který jednotka vyprostila stejným způsobem. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.

 

 

 

6.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS24 T815 na likvidaci padlých stromů na silnici I/26 na vrchu Trný. Po příjezdu na místo události zjištěno, že na místě již PČR OO Holýšov a řídí dopravu. Jednotka pomocí motorové pily provedla rozřezání 3 ks padlých stromů a na žádost PČR jsme porazili navrácený strom nad jeden jízdní pruh. Při dalším průzkumu jednotky směr Stod, jednotka narazila na uvíznutý kamion v příkopu. VZ Holýšov tuto skutečnost oznámil na KOIS PK, který informoval PČR. Po příjezdu PČR OO Holýšov a OO Stod, jednotka vyprostila tahač návěsu pomocí elektrického navijáku od CAS 24 T815. Po dobu vyprošťovacích prací byla silnice I/26 zcela uzavřena. Po vyproštění byla silnice průjezdná jedním jízdním pruhem z důvodu poškozeného druhého tahače z odpolední události. VZ předal místo události PČR OO Stod, která si dále řešila průjezdnost komunikace. Jednotka dále pokračovala v průzkumu směr Stod a zpět Holýšov. Průzkumem bylo zjištěno, že z hlediska vyvrácených stromů je komunikace průjezdná.

 

 

 

7.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS24 T815 na likvidaci padlého stromu na silnici III/1851 mezi Horní Kamenicí a Staňkovem. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, bylo zjištěno, že se jedná o ulomenou špic stromu (Borovice). Jednotka provedla odklizení špice a větví z komunikace.

 

 

 

7.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS24 T815 na likvidaci popadaných stromů na vrch Trný. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno:

2 spadlé stromy do vozovky, které zasahují do jednoho jízdního pruhu

2 navrácené stromy hrozící pádem do vozovky

Jednotka provedla rozřezání spadlých stromů, pokácení a rozřezání dalších dvou stromů pomocí motorové pily Husqvarna 365 a následné odklizení komunikace.

 

 

 

7.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS24 T815 na likvidaci spadlých stromů na silnici I/26 na vrchu Trný. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno:

Dva spadlé stromy a 6 stromů navrácených nad oba jízdní pruhy.

Jednotka provedla rozřezání popadaných stromů, uzavření komunikace a kácení nebezpečných stromů. Poté byla komunikace odklizena od zbylých větví a sněhu. Dále jsme pokračovali v průzkumu na ,,Střelickou  křižovatku“ , kde jsme se otočili a prováděli průzkum směrěm na Holýšov.

Jednotka ohlásila KOIS PK přes RDS návrat na základnu.

Jednotka byla obratem vyslána na další událost směr Horní Kamenice – viz ZOZ 136623/-/3210006697/4218500040

VZ bylo oznámeno na KOIS PK, že další družstvo 1 + 5 je jako záloha na stanici v případě dalšího zásahu.

 

 

 

7.12.

Na základě ohlášení přes RDST při návratu na základnu byla jednotka vyslána KOIS PK na spadlé stromy mezi Holýšovem a Horní Kamenicí na silnici III/1851. Při průzkumu bylo zjištěno, že cca 200metrů za Holýšovem se nachází dva vyvrácené stromy a silnice je zcela neprůjezdná. Jednotka provedla jejich rozřezání a poté pokračovala směr Staňkov dále po silnici III/1851. Mezi Horní Kamenicí a Staňkovým cca 500metrů od Staňkova se na silnici nacházeli dvě zlomené špice stromů. Jednotka provedla jejich odklizení a zametení vozovky od větví a sněhu.

 

 

 

11.12.

Na základě telefonické žádosti starosty města Holýšov p.Ing.Pazour Antonín,vyjela jednotka v obci Holýšov do ulice Husova č.p.301 k odstranění rampouchů a zmrzlých sněhových převisů nacházejících se na střeše (okapu) výše jmenovaného domu.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci nastavovacích žebříků ,trhacího háku a střešního okna na budově odstranění těchto rampouchů a následně se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

14.12.

Na základě vyhlášení poplacu KOIS PK jednotka vyjela s RZA na požár nákladního automobilu na vrchu Terný. Při cestě na MU bylo zjištěno, že se na vrchu Terný žádný automobil nenachází, proto tedy jednotka pokračovala dál směr Stod, kde na čerpací stanici našla dýmící vozidlo. Průzkumem bylo zjištěno, že automobil nehoří, ale že se jedná pouze o technickou závadu na motoru vozidla. Jednotka provedla protipožární opatření (vysokotlak RZA).

Po příjezdu HZS PK ÚO DO PS Staňkov bylo velení předáno veliteli HZS.

 

 

21.12.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou města Ing. Antonín Pazour jednotka vyjela k odchytu poraněného psa do ulice Luční, Holýšov. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná zřejmě o křížence jezevčíka (pes), který má viditelně poraněnou levou zadní packu a že pes odmítá chodit. Po konzultaci se starostou města jednotka psa odvezla do útulku psů v Plzni na Borských polích. Zde jednotka předala poraněného psa spolu s žádostí města Holýšov o převzetí psa do péče. Po předání psa se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

Majitel psa se může přihlásit na MěÚ Holýšov, kde mu budou podány přesné informace o navrácení psa.

 

 

 

25.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozy CAS24 T815 a DA10L1Z, k požáru sazí v komínovém tělese v obci Holýšov Na Radosti 314. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, bylo zjištěno, že se jedná o požár sazí v komínovém tělese pana Stanislava J.. VJ Holýšov provedl kontrolu bytů přes které komín vede. Kontrolou bylo zjištěno, že v bytech nehrozí žádné riziko požáru. Jednotka provedla vybrání vymetacího otvoru ve sklepě a vybrání topného tělesa. Dále se provedlo pomocí kominického nářadí vymetení komínového tělesa hasičem – lezcem jištěným pomocí opasku a lana. Po příjezdu jednotky HZS PK stanice Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel. Jednotka se dále řídila pokyny VZ.

 

 

 

29.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo a CAS 24 Tatra 815 4x4 k dopravní nehodě v Holýšově, Jiráskova ulice – u Lidlu. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

1x Osobní automobil na střeše – Mitsubishi Colt

Sinice je z důvodu posunutého betonového bloku zcela neprůjezdná

Dále bylo zjištěno, že z vozidla neunikají provozní kapaliny. Jednotka provedla protipožární opatření a zajištění místa nehody.

Po příjezdu HZS PK PS Staňkov bylo velení na MU předáno veliteli HZS. Na pokyn VZ jednotka řídila dopravu na MU a odkláněla OA přes objízdnou trasu, Nákladní doprava byla zastavena.

Po naložení havarovaného vozidla odtahovou službou jednotka odstranila betonový blok z jízdního pruhu pomocí elektrického navijáku od RZA, tak aby byly oba jízdní pruhy průjezdné. Po dohodě s VZ a PČR byla doprava obnovena a jednotka se vrátila zpět na základnu.