INFO O ZÁSAHU 2011

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupené starostou p.ing Pazour Antonín,byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje v obci Holýšov.Po příjezdu na místo události,provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest na střechu budovy Kulturního domu v Holýšově,provedla jednotka vyzdvižení a následné odpálení novoročního ohňostroje ze střechy budovy KD za pomoci vysokozdvižné plošiny na podvozku A-31.Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci džberové stříkačky  a následně se  jednotka vrátila zpět na základnu bez závad.

 

 

 

8.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s vozy RZA Opel Campo na dopravní nehodu mezi obcemi Ohůčov-Holýšov. Při cestě na místo události VJ Holýšov povolal CAS24 T815 z důvodu špatné sjízdnosti vozovky a husté mlhy. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, bylo zjištěno: 1 osobní automobil na střeše, jedna zraněná osoba mimo vozidlo, druhá osoba zaklíněna ve vozidle, která nekomunikuje. Jednotka provedla vyproštění této osoby z vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího nářadí HAM Narimex a poté předala tuto osobu do péče ZZS Stod. Dále bylo od CAS 24 T815 provedeno osvětlení místa zásahu pomocí EC Honda 6500 a vytvoření protipožárního zabezpečení vysokotlakem.

Po příjezdu jednotky HZS PK stanice Staňkov bylo předáno velení na místě události jejímu veliteli. Od svědků této nehody bylo sděleno jednotce, že ve vozidle měli cestovat celkem 3 osoby. Proto na pokyn VZ HZS Staňkov, bylo jednotkou JSDH Holýšov provedeno prohledání okolí místa zásahu a koryta řeky. Při průzkumu okolí nebyla žádná další osoba nalezena. Po dohodě s VZ a PČR byly pátrací akce ukončeny. Po dobu těchto prací byla komunikace I/26 mezi obcemi OhůčovHolýšov zcela uzavřena.

 

 

12.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK, jednotka vyjela s  CAS 24 T815 a DA 10 L1Z, v počtu 1 + 9 k požáru komínového tělesa v obci Holýšov Husova 414. Po příjezdu na místo události provedla průzkum a nezjistila příznaky hoření. Po dojezdu HZS PK stanice Staňkov, předáno velení veliteli HZS. Po domluvě se jednotka vrátila na základnu.

 

 

 

13.1.

14.1.

15.1.

Na základě ohlášení pana Petra K., jednotka vyjela s vozem DA10 L1Z na čerpání zatopeného sklepa do ulice Jiráskova tř. 144 v obci Holýšov. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zatopený sklep o rozměrech cca 15x20m. výška hladiny zatopeného sklepa je asi 10 cm. Jednotka utvořila přívodní vedení k motorovému kalovému čerpadlu Subaru a provedla odčerpání vody pomocí jedné ,,C‘‘ hadice do místní kanalizace.

Po ukončení čerpání, jednotka sbalila materiál a vrátila se zpět na základnu.

 

 

 

1.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozem RZA Opel na otevření uzavřených prostor v obci Holýšov, ulice Luční 435. Po příjezdu na místo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov a dcera postižené. Paní se má údajně nacházet v bytě a ležet zraněná na zemi. Jednotka se pokoušela otevřít dveře pomocí planžety, tento pokus se nezdařil, protože paní byla zamčená a opatřená bezpečnostní vložkou. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo předáno velení na místě zásahu jejímu veliteli. Jednotka otevřela byt pomocí páčidla a předala zraněnou do péče ZZS Stod. Dále jednotka pomohla se snesením pacienta do vozu ZZS.

 

 

7.2.

Na žádost MÚ Holýšov vyjela jednotka s CAS 24 Terrno 1+4 k likvidaci nebezpečných větví zlomených nad komunikací hrozící pádem na komunikaci.

Po provedeném průzkumu jednotka za pomocí nastavovacího žebříku , trhacího háku a sekyrky odstranila nebezpečné větve.

 

 

 

2.3.

 

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela k blíže nespecifikovanému požáru směr Ohůčov při levé straně silnice I/26 s technikou CAS 24 T-815. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár klestí na místní skládce. Jednotka musela za pomoci pákových kleští odstřihnout visací zámek na závoře, která je umístěna u vjezdu na skládku. Při příjezdu HZS Staňkov jednotka pomohla s vytvořením přívodního vedení s rozdělovačem a dvou útočných proudů ,,C“.Dále bylo předáno velení na MÚ veliteli HZS, který rozhodl o povolání další techniky JSDHO Holýšov a to CAS 32 T-148.Jednotka dále spolupracovala s místní firmou MTBS Holýšov s. r. o. , kterou si VZ povolal s bagrem, se kterým skládka byla rozhrnuta. Dále jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody s CAS 32. První čerpací stanoviště bylo zřízeno v Holýšově u železničního mostu z podzemního hydrantu. Z důvodu nízkého tlaku a pomalého plnění CAS toto stanoviště bylo zrušeno a další bylo zřízeno u Hypermarketu Lidl z nadzemního hydrantu. Celkem bylo napuštěno 19.500 litrů vody (2xCAS32, 1xCAS20, 1xCAS24). Dále jsme se řídili pokyny VZ.

 

 

 

27.3.

Na základě žádosti PČR OO Holýšov jednotka vyjela k odchytu psa na místní služebnu PČR. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o černého psa (vlčák), střední velikosti a že pes není agresivní. Dále bylo zjištěno, že pes nemá obojek, známku ani tetování. Jednotka psa převzala a odvezla do přechodného útulku města v průmyslové zóně II. Zde psovi byla podána voda a byl informován p. Špiler. Pes nebyl poraněn ani nejevil známky nemoci.

 

 

2.4.

Na základě  písemného ohlášení ČRS MO Holýšov p. Poslední Karel, jednotka vyjela na pomoc při výlovu rybníka na dodávku vody do obce Holýšov Nový dvůr (Střelnice) s CAS 32 T-148. Po příjezdu na místo, jednotka provedla průzkum a natažení jednoho ,,C“ proudu a následně dodávala vodu do kádí. Dále jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po ukončení výlovu rybníka jednotka provedla umytí kádí ČRS MO Holýšov a poté se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

10.5.

Při hospodářské jízdě s CAS 32 v Holýšově bylo družstvo tohoto vozu kontaktováno RDS KOIS PK s příkazem k výjezdu do areálu bývalých kasáren, na požár odpadu u bývalé hájovny. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří odpad z izolace střešní krytiny. Jednotka zahájila hašení pomocí jednoho proudu ,,C“. Po příjezdu HZS PS Staňkov si velení na MU převzal velitel HZS.

Jednotka se dále řídila pokyny VZ.

 

 

 

19.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela s CAS 24, v počtu 1+4 na dopravní nehodu mezi obcemi HolýšovOhůčov. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu  bylo zjištěno, že na místě se jedná o střed tří osobních vozidel v jednom směru jízdy, bez zranění, přičemž z jednoho vozu(Ford Fiesta) vytékala na pozemní komunikaci provozní kapalina, bylo proto provedeno odpojení akumulátoru a posyp uniklé kapaliny absorpčním prostředkem. Na místo události dorazila i jednotka HZS PK Staňkov, po jejímž příjezdu bylo předáno velení jejímu veliteli.

Po odklizení překážek v provozu a na pokyn VZ se jednotka vrátila zpět na základnu, bez závad na technice a zranění.

 

 

 

 

15.6.

 

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 T-815 k dopravní nehodě ve městě Holýšov, komunikace I / 26, křižovatka u hypermarketu Lidl. Po příjezdu na MÚ byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

·         1x Osobní automobil na střeše

·         1x Zraněná osoba, která je již v péči ZZS

·         HZS PK PS Staňkov je již na místě

·         PČR OO Holýšov je již na místě

Na pokyn VZ se část jednotky přesunula na dohodnuté pozice, na kterých se odkláněla doprava od MÚ. Zbytek jednotky prováděl úklid vozovky od provozních náplní havarovaného vozu a dále pomáhal SÚS při přesouvání betonového bloku, který byl posunut havarovaným vozem, zpět na své místo.

Jednotka se dále řídila pokyny VZ.

 

 

 

20.6.

Na žádost KOIS PK, jednotka vyjela na požár půdy rodinného domu do obce Lisov 48 s vozy CAS24 T815 a CAS32 T148.

Po příjezdu na místo události, jednotka provedla vysazení vrátek k pozemku rodinného domu a přestřižení visacího zámku na vratech pro vjezd požární techniky. Dále provedla kontrolu vypnutí elektrického proudu do budovy, kde bylo zjištěno, že elektrický proud je již odpojen a zaplombován. Dále se provedl násilný vstup do budovy hlavním vchodem ( zatlačení na dvoukřídlé dveře, kde zámek povolil a dveře se otevřeli ) a jednotka vytvořila dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný proud ,,C‘‘. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v budově se žádné osoby nenacházejí, proto jednotka začala s likvidací požáru v půdním prostoru. Dále se provedlo přirozená a nucená ventilace otevřením oken a nasazením přetlakové ventilace Turboventilátorem Hurrican.

Po příjezdu jednotky HZS PK Stanice Staňkov si velení na místě zásahu přebírá její velitel, který si na místo povolal termokameru.

Po likvidaci požáru jednotka provedla pomocí motorové pily Husqvarna 365 rozřezání podlahy a prováděla její odklizení před rodinný dům a následné dohašování skrytých ohnisek pod podlahou. Po rozebrání podlahy a po likvidaci skrytých ohnisek pod podlahou se na místo dostavil majitel nemovitosti.

 

 

 

3.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 T-815  k požáru hráně před rodinným domem v obci Kvíčovice. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár uskladněného dřeva v hráni před rodinným domem a dále bylo zjištěno, že na místě již zasahuje JSDHO Kvíčovice a HZS PS Staňkov. VJ Holýšov nahlásil techniku jednotky na MÚ VZ, který byl zároveň informován, že v případě potřeby je možnost povolání další CAS JSDHO Holýšov. Jednotka prováděla rozebírání hráně a následné dohašování dřeva jedním proudem ,,C“ dodávaným od CAS 20 MB Atego HZS PS Staňkov. Dále s CAS 24 Holýšov bylo prováděno doplňování vody a kyvadlová doprava vody na MÚ  z podzemního hydrantu. Jednotka se dále řídila pokyny VZ.

 

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 T-815  v počtu 1+5 k odstranění padlého stromu na komunikaci. Po dojezdu na místo události (most přes Radbuzu a silnice 1/26 v Holýšově) a provedeném průzkumu jednotka provedla rozřezání,následně  odstranění padlého stromu a úklid komunikace.Policie ČR přítomna na místě.

Po domluvě s KOPIS HZS PK  jednotka přejela mezi Staňkov a Puclice kde byly popadány stromy na komunikaci. Jednotka provedla rozřezání, následně odstranění stromů a úklid komunikace v délce jednoho kilometru ve směru na Puclice.

 

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 T-815  v počtu 1+5 k odstranění padlého stromu na komunikaci. Po dojezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka rozřezala a uklidila padlý strom mimo komunikaci.

 

 

 

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k blíže nespecifikovanému malému požáru v Holýšově, ul. Politických vězňů. Po příjezdu na MÚ byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je PČR OO Holýšov a HZS PK PS Staňkov. Dále bylo zjištěno, že se jedná o kontrolovaný ,,táborový oheň“. Jednotka se tedy po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

3.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK vyjela jednotka na dopravní nehodu u hřbitova v Holýšově s vozem RZA Opel Campo. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, jednotka zjistila, že na místě je Velitel stanice mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička, který poskytl jednotce veškeré informace a že se jedná o dopravní nehodu 1x osobní automobil a 1x motocykl. Jednotka provedla zabezpečení místa nehody výstražnými kužely a provedla protipožární zabezpečení motocyklu. Dále byla zraněnému motorkáři poskytnuta předlékařská pomoc (zastavení krvácení na pravé dolní končetině) a nasazen krční límec. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel. Dále jednotka předala zraněného do péče ZZS Stod a pomáhala s naložením pacienta do sanitního vozu. Po zdokumentování události PČR DI Domažlice jednotka provedla naložení motocyklu do dodávky příbuzného, který zajistil odvoz. Dále pomohla jednotka s uklizením silnice od následků po dopravní nehodě. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

11.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozy CAS24 T-815 a CAS32 T-148 na požár kombajnu na poli do obce Staňkov k letišti.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, jednotka zjistila, že na místě již zasahuje jednotka HZS PK Stanice Staňkov a kombajn je z poloviny zasažen požárem. Po domluvě s VZ HZS Staňkov, jednotka prováděla hašení motorového prostoru pomocí vysokotlakého proudu z CAS24 T-815. Členové jednotky prováděli hašení v dýchací technice. Na místo události se dostavil zástupce firmy AGRO Staňkov a.s. pan Hauser Václav.

Po uhašení požáru a domluvě s VZ HZS Staňkov, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

17.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra 815 na požár lesa směr Stod. Při provádění průzkumu na staré cestě okolo rybníku Terný byla jednotka nucena přestřihnout dva kusu visacího zámku ze závor na této cestě. Průzkumem nebyly zjištěny nikde žádné vizuální známky hoření. Po dohodě s VZ od HZS ČR PK PS Staňkov se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

18.8.

Jednotka nevyjela. Jednalo se o planý poplach v domově důchodců.

 

 

 

 

 

 

25.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozy RZA Opel Campo a CAS24 T815 k dopravní nehodě na kopci Trný.

Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu jednotka zjistila, že se jedná o dopravní nehodu 1. osobního automobilu ve stromě na okraji lesa, se zraněním jedné osoby, která komunikuje a stěžuje si na bolest nohou. Na místě syn postiženého a ZZS Stod. ZZS a zraněný se nemohl dostat z vozidla ven, které sedělo proti svahu, a nedali se otevřít dveře. Jednotka proto použila zvedací vaky, zajistila vozidlo proti pohybu, provedla protipožární zabezpečení a nasadila zraněnému krční límec. Poté se zraněný předal do péče ZZS Stod. Dále bylo od CAS24 T-815 provedeno osvětlení místa zásahu pomocí EC Honda.

Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel a jednotka se řídila jeho pokyny.

 

 

 

 

17.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK a podaných informací od KOIS PK, se má jednat o dopravní nehodu osobního automobilu u kopce Trný směrem na Stod, který je v plamenech a uvnitř se mají nalézat osoby, proto jednotka vyjela s vozy RZA Opel, CAS24 T815 a CAS32 T148. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu 1 osobního automobilu pod kopcem Trný, už okres Plzeň – jih, který se vlivem nárazu o stromy rozpůlil. Na místě byli svědci nehody, kteří provedli uhašení motorové části pomocí práškového RHP. Na místě nehody dále zjištěno, jedna osoba nejevící známky života. Proto jednotka zahájila resuscitaci této osoby, ve které se pokračovalo až do příjezdu ZZS Stod, kde lékař konstatoval zranění neslučitelná se životem, proto jednotka skončila s resuscitací. Dále jednotka provedla průzkum v místě nehody, zda se v okolí nenacházejí další zraněné osoby. Žádné další osoby nebyli nalezeny. Dále bylo provedeno dohašení motorové části pomocí vysokotlakého zařízení Honda od RZA Opel. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel. Jednotka dále prováděla řízení dopravy na místě události až do vystřídání příslušníky PČR OO Stod. Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

21.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k železniční dopravní nehodě na trati Holýšov – Dolní Kamenice. Po příjezdu na MÚ byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

- Jedna sražená osoba, která nejevila známky života.

- Všichni cestující jsou v pořádku vč. Zaměstnanců ČD

- V okolí vlaku cca. 100m se nenachází žádné jiné zraněné osoby

Po příjezdu HZS ČR PK PS Staňkov, bylo předáno velení zásahu VD HZS Staňkov, kterému byly poskytnuty veškeré informace získané průzkumem.

Po příjezdu HZS SŽDC s.o. jsme se řídili pokyny velitele HZS SŽDC s.o.

 

 

 

 

23.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozem RZA Opel Campo k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu na vrchu Trný, kde se údajně ve vozidle má nacházet zaklíněná osoba.

Po příjezdu na místo události zjištěno:

- Na místě již zasahuje ZZS Stod, která již má v péči zraněnou osobu v sanitce a PČR DI Domažlice.

- Jedná se o 1x osobní automobil, který čelně narazil do stromu

- Dle PČR, ve voze cestovala jen jedna osoba

Jednotka provedla označení místa zásahu výstražnými kužely, protipožární opatření a odpojení AKB. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Jednotka se řídila proto dalšími pokyny VZ HZS PK PS Staňkov. Dále jednotka asistovala při nakládání vozidla na odtahovou službu. V tuto chvíli vznikla další dopravní nehoda 3 osobních automobilů cca 100 metrů od předchozí události. Jednotky přejeli na tuto událost. Číslo této události 153551/-/3211006007/-

 

 

 

23.11.

Při likvidaci události č: 153547/-/3211006006/4720910040 došlo cca. 100 m od jednotky k další události. Na pokyn VZ jednotka provedla průzkum nové události, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu tří osobních vozidel, bez zranění všech tří účastníků, dále bylo zjištěno, že z vozidla Seat Leon uniká olej. Jednotka MU viditelně označila, provedla protipožární opatření a odpojení AKB. Dále členové jednotky prováděli řízení (zpomalení a usměrnění) provozu na komunikaci. Jednotka pomohla s naložením vozidel na odtahovou službu, uklizením a zametením komunikace.

Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

27.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela na požár kontejneru ve městě Holýšov, sídliště Na stráni s technikou CAS  24 Tatra-815.

Po příjezdu na MÚ byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár plastového kontejneru na smíšený odpad. Jednotka zahájila hašení hořícího odpadu vysokotlakým proudem. Po uhašení odpadu byla provedena kontrola stavu kontejneru, který byl bez viditelného poškození.

Po příjezdu HZS PK PS Staňkov bylo předáno velení zásahu a veškeré zjištěné skutečnosti veliteli družstva HZS PS Staňkov. Dále jsme se řídili pokyny VZ.

 

 

 

6.12.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS HZS Plzeň,vyjela jednotka v obci Holýšov k zavalené osobě (pád z plošiny a následné zřícení plošiny) do fa.EvoBus v ulici k EvoBusu 610. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,bylo zjištěno ,že na místě je přítomna ZZS Stod,LZS Líně a PČR OO Holýšov,zavalená osoba je již vyproštěna z pod plošiny a v péči zdravotní služby.Dále průzkumen zjištěno,že v době pádu plošiny na ní pracovali dva zaměstnanci.Druhý zaměstnanec utrpěl pouze lehčí zranění.Po příjezdu jednotky HZS PK DO-PS Staňkov si její velitel přebírá místo zásahu a velení.Jednotka dále provedla ve spolupráci s jednotkou HZS odpojení AKB u povalené plošiny a spolupracovala s zdravotními službami při poskytování první pomoci a transportu pacientů.Po naložení zraněných osob se jednotka vrací zpět na základnu beze škod,ztrát a újmě na zdraví.