Jak se chovat při mimořádné události

 

 

 

 

Hlavní stránka

 

 

 

 

Tísňová volání, varování, improvizované ukrytí, evakuace, zásady pro opuštění bytu, evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana, povodeň, ochrana majetku při povodni, po povodni, požár, evakuace budovy při požáru, zavalení, zasypání, dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, nález podezřelého zavazadla.

Jak se chovat při mimořádné události

 • Chování při vzniku mimořádné události
 • Tísňová volání
 • Varování
 • Improvizované ukrytí
 • Evakuace
 • Zásady pro opuštění bytu
 • Evakuační zavazadlo
 • Improvizovaná ochrana
 • Povodeň
 • Ochrana majetku při povodni
 • Po povodni
 • Požár
 • Evakuace budovy při požáru
 • Zavalení, zasypání
 • Dopravní nehoda
 • Únik nebezpečné látky
 • Nález podezřelého zavazadla

Chování při vzniku mimořádné události

 • Jsi-li svědkem či účastníkem, potom ohlas každou mimořádnou událost,
 • mimořádnou událost oznam na jednu z linek tísňového volání,
 • jasně a stručně popiš vzniklou událost,
 • bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověř bezprostřední situaci,
 • poskytni první pomoc postiženým, případně je přesuň na bezpečné místo,
 • vhodné je zajistit další charakteristické detaily události,
 • můžeš-li, zajisti místo události proti jejímu šíření,
 • je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, zabezpečení okolí a navigaci příjezdu záchranářů,
 • po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci a informuj je o tom, co vše jsi provedl,
 • vyčkej k případnému podání svědectví k mimořádné události.

Tísňová volání

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady

 • 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • 150 - hasiči
 • 155 - zdravotnická záchranná služba
 • 158 - policie
 • 156 - městská (obecní) policie (není ve všech městech a obcích)

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

 • co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob)
 • kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání)
 • kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné)
 • kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláte

Nikdy nezavěšuj jako první, vyčkej na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o "planý poplach".

Varování

K varování slouží především sirény, případně náhradní zvuková zařízení,

 • varovným signálem je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund - zpravidla je 3krát opakovaný v asi 5minutových intervalech,
 • elektronická siréna s hlasovou modulací či doplňkové zařízení (místní informační mohou upřesnit důvod a místo varování,
 • po varování co nejrychleji vyhledej úkryt v budově,
 • prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování,
 • ukryj se v budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu,
 • zapni a poslouchej rádio nebo televizi, ty informují o důvodu varování a způsobu správného chování v dané situaci,
 • v případě potřeby si připrav prostředky improvizované osobní ochrany (viz improvizovaná ochrana),
 • provozuschopnost sirén je ověřována zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.
  Zkušební tón trvá 140 sekund nepřerušovaným tónem.

Improvizované ukrytí

 • Ukryj se v místě, kde tě zastihlo varování - dopravním prostředkem urychleně dojeď k nejbližšímu místu ukrytí v budově,
 • malá prodyšnost stavebních materiálů budov výrazně sníží účinky zamoření ve srovnání s volným prostorem,
 • ochranné vlastnosti se zvýší uzavřením oken a dveří, oblepením páskou,zavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy - klíčové dírky, výřez poštovní schránky, větrání spižíren a odsavače par,
 • optimální místo pro ukrývané je v odvrácených prostorách od úniku nebezpečné látky, v centrálních místnostech oproti obvodovým,
 • zabezpeč si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě.

Evakuace

Evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technických zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno v prvé řadě náhradní stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo, ustájení pro zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové přežití.

Co dělat, když bude nařízena evakuace

 • Informace o evakuaci, o tom, co se stalo, co dělat dále, uslyšíš v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků.
 • dodržuj zásady pro opuštění bytu, připrav si evakuační zavazadlo a včas se dostav na určené místo, kde se nech zaregistrovat.
 • dodržuj pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Zásady pro opuštění bytu

 • Uhas otevřený oheň v topidlech, vypni elektrické spotřebiče (mimo ledničky a mrazničky), uzavři přívod vody a plynu, odpoj anténní svody,
 • ověř, zda i sousedé vědí, že se mají evakuovat,
 • dětem vlož do kapsy oděvu cedulku se jménem, adresou a spojením na rodiče,
 • vezmi si sebou domácího mazlíčka (nejběžnější kočka nebo pes). Ostatní domácí a hospodářská zvířata, včetně exotických zvířat, ponech doma a dobře je předzásob vodou a krmivem zhruba na týden,
 • vezmi evakuační zavazadlo, uzamkni byt (dům), na dveře dej vývěsku, kdo, kdy a kam se evakuoval a popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata,
 • pěšky, MHD nebo vlastním dopravním prostředkem se přesuň na určené evakuační středisko, kde ti sdělí (pokud to již není známo) místo, kam budeš evakuován,
 • rozhodneš-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, chalupu, k příbuzným apod.), oznam toto rozhodnutí s udáním adresy přechodného pobytu a spojení, kde můžeš být informován o možnosti návratu apod.,
 • dodržuj stanovené evakuační trasy,
 • po povoleném návratu zkontroluj stav majetku, zaregistruj případné škody a ztráty.

Evakuační zavazadlo

Podle možností, času na přípravu a způsobu přepravy si vezmi přiměřené množství zásob k životu mimo domov:

 • osobní doklady, psací potřeby a dopisní obálky se známkami,
 • léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky), příp. brýle ke čtení,
 • cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, smlouvy o stavebním spoření, penzijním a životním připojištění, platební karty apod.),
 • sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka),
 • přiměřenou zásobu prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb,
 • spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko,
 • jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy,
 • základní (trvanlivé) potraviny na 2 - 3 dny, včetně nápojů,
 • kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač nebo zápalky,
 • mobilní telefon + nabíječku, popř. náhradní baterii,
 • doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka),
 • pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem - zdravotní průkaz domácího zvířete a vhodný obal nebo jiné zabezpečení pro převoz,

Vše ulož do batohu či kufru, dětem označ jmenovku (případně i je samotné označ jménem a adresou).

Improvizovaná ochrana

 • Máš-li podezření na zamoření, potom použij i tu nejjednodušší ochranu k přesunu na bezpečnější místo - zadrž dech, zavři oči, chraň si ústa a nos přiloženou dlaní,
 • obličejovou roušku k překrytí nosu a úst vytvoříš z přeloženého kapesníku (froté ručník, utěrka, překládaný toaletní papír, ubrousky a navlhčíš čistou vodou),
 • oči chraň uzavřenými brýlemi těsnícími na obličej, dále si nasaď čepici do čela, neprodyšnou přilbu, klobouk, šátek, šálu nebo kuklu,
 • tělo ochraň nepropustným, omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí, nejlépe z několika vrstev, doplněným rukavicemi a vysokou gumovou nebo koženou obuví (igelitovými návleky)
 • rukávy a nohavice utěsni podvázáním,
 • vytvoření improvizované ochrany z dostupných prostředků je lepší než žádná ochrana.

Povodeň

 • informuj se na obecním úřadě, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní. Dále se informuj o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni,
 • ujasni si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a příjmy vlastní opatření, měj plán,
 • předem si připrav těsnící materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd… a potřebného nářadí a vyzkoušej si jejich montáž a funkčnost,
 • poveď si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajisti, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a netvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku,
 • buď v pohotovosti, trvale sleduj předpovědi počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li tě ohrozit) a řiď se příkazy povodňových orgánů obce, policie a záchranářů,
 • v případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádej o pomoc povodňový orgán obce,
 • nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj a svých blízkých.
 • pamatuj, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od tebe při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.

Ochrana majetku při povodni

 • Vyvez vozidlo z garáže, doplň pohonné hmoty a zaparkuj ho mimo záplavové území, nebudeš-li jej využívat při evakuaci,
 • připrav si evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo, budeš-li ho využívat při evakuaci,
 • přestěhuj potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály ze zaplavených do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy,
 • odvez nebo nezávadně zlikviduj nebezpečné látky,
 • zajisti ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času,
 • při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypni přívod elektrického proudu, uzavři hlavní přívod plynu a vody,
 • zbytečně neriskuj, jednej v klidu a s rozvahou.

Po povodni

 • Nech si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci,
 • zlikviduj vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržuj základní hygienická pravidla,
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiď pokyny odborníků, nepij vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita,
 • kontaktuj příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod,
 • pokud možno aktivně se zapoj při likvidaci následků povodní,
 • jednej s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • dodržuj pokyny územně příslušných správních úřadů,
 • dbej dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nech si řádně ošetřit každé otevřené zranění
 • informuj se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádej finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc.

Požár

 • Skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů,
 • buď vybaven funkčními jednoduchými hasebními prostředky,
 • měj vždy volné, případně označené, únikové cesty,
 • vznikne-li požár, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho rozšíření,
 • proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 • neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112,
 • zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie,
 • co nejrychleji opusť objekt, ve kterém hoří,
 • při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu,
 • po příjezdu hasičů podej veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikách hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc.

Evakuace budovy při požáru

 • Požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním "HOŘÍ",
 • vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze),
 • vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže u země,
 • nesnaž se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory,
 • nemůžeš-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla,
 • prověř, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde se nacházejí a řekni to následně záchranářům,
 • shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Zavalení, zasypání

 • Přestože je zemětřesení či rozsáhlý sesuv nepravděpodobný, může nastat sesutí budovy po výbuchu, dlouhém dešti apod.,
 • sleduj příznaky v okolí: trhliny na budovách, záchvěvy a pohupování podloží, neobvyklé zvuky a dunění, neklidné chování zvířat a jejich úprk do okolí,
 • v případě počínajících otřesů se snaž co nejrychleji dostat k nosné zdi, kde je stabilita stavby největší; nesbíhej po schodišti, nejezdi výtahem,
 • po ukončení sesuvu se nejdříve důkladně zorientuj, snaž se vyprostit z trosek svépomocí či dostat se do míst, kde na sebe můžeš upozornit okolí,
 • při pohybu v troskách sleduj, zda nenarušíš stabilitu uvolněných zdí, stropů a zejména schodišť,
 • nemůžeš-li se vyprostit svépomocí, upozorni okolí křikem, poklepem na kovové předměty nebo vyvěšením látky jako praporu,
 • jako pomocník při vyprošťování pamatuj, že nejdůležitější je průzkum situace a zabezpečení trosek, potom systematické prohledávání,
 • při pobytu v horách může dojít k zasypání sněhovou lavinou: v menší lavině se snaž udržet roztažením rukou a nohou, jako při plavání, na jejím povrchu,
 • jsi-li zasypáván, potom si chraň hlavu a obličej, zaujmi polohu "do klubíčka" a snaž se orientovat, kde je "nahoře" a "dole",
 • nemůžeš-li se sám vyprostit, potom se snaž klidně dýchat a vyčkat na záchranáře.

Dopravní nehoda

Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveď základní úkony:

 • zabezpeč, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku,
 • zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody,
 • přivolej pomoc,
 • vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře,
 • je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťuj,
 • zabezpeč vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody,
 • shromáždi účastníky nehody mimo rizikový prostor,
 • při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh),
 • v bezpečné vzdálenosti pro zastavení označ místo havárie, zajisti stopy pro vyšetření jejich příčin,
 • nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění,
 • zabezpeč majetek, případně náklad před poškozením a zcizením,
 • zabezpeč identifikaci účastníků a svědků nehody.

Únik nebezpečné látky

 • Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnými kódy či bezpečnostními značkami na obalu,
 • k úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování a přepravě, jako druhotný následek živelní pohromy,
 • při úniku opusť co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru,
 • ukryj se v budově, uzavři se v odvrácené místnosti, můžeš-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci),
 • utěsni okna, dveře, větrací otvory, ventilaci apod.
 • oznam únik na tísňovou linku 150 nebo 112,
 • zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepobíhej a nenamáhej se,
 • pomoz ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám,
 • máš-li potíže, použij improvizovanou individuální ochranu a prováděj částečnou dekontaminaci,
 • poslouchej rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci
 • řiď se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti.

Nález podezřelého zavazadla

 • Pokud to je možné, zachovej v co nejvyšší míře klid,
 • s podezřelým předmětem nehýbej, neotvírej ho a nedotýkej se ho,
 • neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA),
 • obrať se na tísňovou linku 112 a řiď se pokyny operátora,
 • předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popiš (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu),
 • na podezřelý předmět upozorněte i ostatní v okolí nálezu.

Zdroj: www.hzscr.cz