Zpráva o činnosti JSDH Holýšov za rok 2013

 

 

Vážení hosté, setry a bratři. Dovolte mi seznámit s činností jednotky za rok 2013.

 

Školení a výcvik

 

Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Školení teoretické a praktické probíhá jednou týdně a to v pondělí. Výcviky jednotky pak soboty. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Pravidelně každý měsíc se provádí kontrola a výcvik se všemi agregáty a vybavením.

Strojníci jednou měsíčně provádí kondiční jízdy se všemi vozidly, pokud určité vozidlo neřídili daný měsíc k zásahu.

Minimálně dvakrát do roka nositelé dýchací techniky prodýchají jednu lahev.

Velitelé a strojníci se zúčastňují školení, které jsou pořádány HZS PK.

 

28.2 byl pořádán HZS PK ÚO Domažlice kurz NDT. Tohoto kurzu se od JSDH Holýšov účastnili p. Beneš Ondřej, p. Janda Jiří, p. Novák František. Všichni tito zúčastnění na tomto kurzu úspěšně složili jak písemnou, tak praktickou zkoušku.

21 – 22.3 Velitel a velitelé družstev se účastnili školení velitelů na PS Domažlice.

22.3 Strojníci absolvovali školení strojníků taktéž na PS Domažlice.

6.4 se konal výcvik NDT pořádaný HZS PK ÚO Domažlice a PS Staňkov v Horšovském Týně, v bývalé základní škole. Při tomto výcviku byly prostory školy zakouřeny od sklepa až po půdu. Čekali nás zde nejrůznější nástrahy, jako pistole, výbušniny, lidské ostatky, látky s nebezpečnými látkami (samozřejmě tyto vyjmenované věci byli jen makety) a dále figuranti. Tyto nalezené věci se museli přes RDST hlásit veliteli jednotky, který musel do plánku školy tyto nalezené věci zapisovat a zakreslovat ve které místnosti byli nalezeny. Osoby (figuranti) museli být pomocí nosítek vyneseny před budovu a následně se vrátit pro ostatní osoby. Zde si někteří z nás sáhli až na dno vypětí svých sil. Tento výcvik byl pro nás obrovským přínosem, který nám dal velice nových poznatků a zkušeností.

29.4 jsme uspořádali školení řidičů – referentů v naší klubovně. Školení provedl p. Novák Josef.

18.5 se konalo mezinárodní mistrovství ČR  VZOHV v Milevsku, kam vyrazili i naši členové jednotky a zároveň členové družstva ,,RESCUE TEAMU¨ a 16.6 se konala krajská soutěž o postup na oficiální MČR VZOHV v Železné Rudě. Více o těchto soutěžích zpráva RESCUE TEAM

20.5 jsme si udělali výcvik stavění nafukovacího stanu pro týlové zabezpečení před hasičskou zbrojnicí. Tento stan nám slouží k zabezpečení odpočinku pro zasahující hasiče, nebo pro evakuované osoby a další jiné zázemí. Stan má rozměry cca 8x4x2,5m. Je nafukován pomocí kompresoru, který je součástí stanu.

 

 

9.9 byl pořádán HZS PK ÚO Domažlice praktický výcvik s pěnou na skládce Lazce. Tohoto výcviku jsme se účastnili ve velmi hojném počtu. Zde jsme si odzkoušeli všechny typy pěnotvorných proudnic, strojníci si procvičili práci s čerpadlem a různými zdroji pěnidla – tj. z nádrže vozidla a z vnějšího zdroje pomocí savičky a barelu. Dále ovládání napěnění pro střední a těžkou pěnu. Hasiči si zkusili hasit požár laguny benzínu pokládáním těžké a střední pěny. Příslušníci HZS Domažlice nám ukázali práci s lehkou pěnou pomocí přetlakového ventilátoru s pěnotvorným nástavcem. Tento výcvik byl pro nás též velikým přínosem, hlavně pro strojníky, kteří musejí znát čísla napěnění jednotlivých druhů pěn a na nich u požáru kde se pěna používá nejvíce záleží. Výcvik s pěnou je o to složitější, že není prostor, kde se pěna může odzkoušet, protože většina pěnidel ve vozidlech jsou ne úplně ekologická.

30.11 a 14.12 jsme si sami uspořádali výcvik NDT v areálu bývalých kasáren v Holýšově. Výcvik se konal od 17hodin. Tento čas jsme si zadali záměrně, aby výcvik co nejvíce simuloval reálné podmínky. Zde jsme si zakouřili prostory opuštěné budovy pomocí filmového kouře a všechna okna a dveře jsme utěsnili. Do prostoru bylo umístěno několik nástrah, jako propan-butanové lahve, dvě figuríny a jedna živá osoba, kterou hasiči po nalezení museli vynést mimo ohrožený objekt. Veškeré tyto poznatky byli pomocí RDST hlášeny velitelem průzkumné skupiny veliteli jednotky, který si je zapisoval. Po ukončení zásahu každé skupiny následovalo vyhodnocení jejich zásahu technikem CHTS a velitelem. Po celkovém ukončení výcviku byla v HZ vypočtena technikem CHTS každému nositeli jeho osobní spotřeba vzduchu a ochranná doba přístroje, kterou by měl každý nositel znát.

 

 

Ostatní

 

V červnu postihly celou ČR povodně, při kterých zasahovala i naše jednotka, hlavně v ul. Politických vězňů v Holýšově, kde jsou rodinné domy a zahrady se zvířaty. Zde se provádělo pytlování u rodinného domu, záchrana ohrožených zvířat a po opadnutí vody bezmála týden odčerpávání studní a lagun ze zahrad. Za tyto zásahy byli všechny jednotky podílející se na odstraňování následků povodní odměněni finanční dotací na nákup potřebné techniky, nebo osobních ochranných prostředků pro hasiče, které uvolnilo ministerstvo financí na zábranu škod souvisejících s povodněmi. Za tyto neinvestiční dotace jsme si pořídili nový člun a přívěs pod člun, který má výměnné tažné zařízení jak za cisternu, tak za auta s koulí.

Tento člun byl vybaven pro zásahy na vodě a bylo dokoupeno 5ks nových plovacích vest a 20m dlouhý házecí pytlík pro záchranu tonoucích osob.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se jakkoliv podílel u zásahů spojených s povodněmi a odstraňování následků po povodních.

 

Od začátku srpna do konce října probíhala celková rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici. Celková cena střechy byla 561 000kč. Částkou 300 000kč přispěl Plzeňský kraj. Částku 261 000kč zaplatilo město Holýšov.

Chtěl bych poděkovat kolegovi hasiči – p. Janu Látkovi, který nám poradil a pomohl s přispěním dotací od Plzeňského kraje -----tímto DĚKUJI!!

Samozřejmě děkuji městu Holýšov za doplacení částky na opravu střechy a všem, kteří se jakkoliv podíleli na akci ,,STŘECHA¨.

 

Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

 

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Minimálně 1x za měsíc se provádí kondiční jízdy dle potřeb řidičů a kontroluje se chod všech agregátů. Každý člen si připravuje svoji výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby a dle aktuálního období.

Technik CHTS 2x ročně provádí kontrolu IDP a odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně. Udržuje svítilny, lana a další podobné vybavení v bezpečném a provozuschopném stavu.

Letos jsme provedli restart našeho zabezpečovacího systému hasičské zbrojnice a uvedli zpět do provozuschopného stavu. Údržbu, nastavení, servis provádí náš kolega p. Beneš Ondřej.

Letos byly provedeny revize veškerého elektrozařízení, revize nastavovacích žebříků po 5ti letech na PS Domažlice. Dále byly provedeny kontroly přileb Gallet vedoucím pracoviště CHTS por. Mathauserem z PS Domažlice.

 

Hasičská technika

 

U všech hasičských vozidel a přívěsů byla provedena platná technická prohlídka a je technika připravena na zimní provoz včetně agregátů.U vybraných agregátů byla provedena předepsaná revize.

 

Seznam techniky

 

Tatra 815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148 CAS 32 – 1 ks

Iveco Daily DA 10 L1Z – 1 ks

Opel Campo RZA – 1 ks

Mercedes Benz Vito – 1ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

MPS 12 – 3 ks (zásahová, soutěžní, soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Záchranný člun Busch Crab – 1ks

Člun Candát – 1ks

Nákladní přívěs s výměnou ojí pro člun a  práci na vodě – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení Narimex – 1 sada (Kombinované nůžky, vyprošťovací nůžky – papoušek)

Vyprošťovací zařízení LUKAS

Pohonný agregát Honda k vyproštění – 1 ks

Vysokotlaké hašení RZA – 1 sada

Automobilový naviják – 2 ks

Plovoucí čerpadlo – 2 ks

Přetlakový ventilátor – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 – sada

Motorová pila Husqarna – 2 ks

Elektrocentrála Honda 6500 – 1 ks

Kalové čerpadlo Subaru – 1 ks

AKU přímočará pila – 1 sada

Vzduchové zvedací vaky – 1 sada

Kompresor dílenský Orlík– 1 ks

Kompresor Trident universál k plnění tlakových lahví – 1 kus

Sada na odchyt zvířat – 1Ks

Vysoušeč MASTER – 1sada

 

Letos bylo dokoupeno – 7 ks přileb Gallet F1SF, kompletní 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů Dräger PSS 3000, 4ks masek s kandahárem Dräger FPS 7000, 2ks vyváděcích masek k dýchacím přístrojům, 3ks náhradních lahví s plnícím tlakem 30 Mpa. Dále náhrada za vysloužilou motorovou pilu motorová pila Husqvarna 445, člun Bush Crab K400, přívěs pod člun Maro 00, Svářecí souprava, 5 ks plovacích vest a dva kusy výstražných světelných kuželů.

 

 

Represe, zásahy

 

Naše jednotka je svolávána k událostem prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska v Plzni pomocí sirény, svolávacího zařízení Pager, a pomocí mobilních telefonů voláním a smskami.

Naše technika a pomoc v roce 2013 byla zapotřebí celkem 52x.

Z toho bylo:

Požár         8x       

Dopravní nehoda    8x

Technická pomoc   28x

Živelná pohroma     4x       

Únik nebezpečných látek    1x       

Planý poplach        3x

Taktické cvičení      3x       

 

V Novém roce 2014 Vám přeji hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. Děkuji za pozornost.

 

 

Zpracoval:

Velitel SDH a JSDH Jiří Engel